FluidLactoseMedium-1FluidLactoseMedium-1

 Fluid Lactose Medium

Liên hệ

Môi trường Lactose lỏng được sử dụng làm môi trường tăng sinh sơ bộ để phát hiện vi khuẩn coliform trong nước, các sản phẩm sữa

và các mẫu thực phẩm.

Mô tả

 Fluid Lactose Medium

(Complies as per ISO 17025:2005)

 Mã hàng: M026-500G

Nhà sản xuất: Himedia

Packings :M026-100G, M026-500G

Chất lỏng Lactose trung bình

Mục đích sử dụng

Môi trường Lactose lỏng được sử dụng làm môi trường tăng sinh sơ bộ để phát hiện vi khuẩn coliform trong nước, các sản phẩm sữa

và các mẫu thực phẩm.

Thành phần**

Thành phần Gms / Lít

Gelatin peptone 5.000

HM peptone B # 3.000

Lactose 5.000

PH cuối cùng (ở 25 ° C) 6,9 ± 0,2

** Công thức được điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa để phù hợp với các thông số hiệu suất

Hướng dẫn sử dụng

Hòa 13,0 gam trong 1000 ml nước cất / tinh khiết. Đun nóng nếu cần để môi trường hòa tan hoàn toàn. Trộn đều

và phân phối vào các ống với các ống Durhams ngược. Khử trùng bằng cách hấp ở áp suất 15 lbs (121 ° C) trong 15 phút.

Nồng độ của môi trường được điều chỉnh phù hợp với mẫu.